ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 98– سیستم ثبت نام دانشگاه آزاد98

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل


آیا از زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد – azmoon.org سیستم ثبت نام دانشگاه آزاد اطلاع دارید؟بنابراین داوطلبانی که متقاضی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد هستند، طبق اطلاعیه دانشگاه آزاد، به منظور بهبود روند ثبت نام بدون کنکور آزمون دانشگاه آزاد به صورت اینترنتی بوده و از طریق سایت azmoon.org انجام می شود. همچنین با توجه به پذیرش بدون کنکور نیاز به مراجعه حضوری به دانشگاه آزاد برای انجام ثبت نام داوطلبان وجود ندارد.زمان پذیرش دانشگاه آزاد بصورت بدون کنکور برای ورودی مهر و بهمن انجام می شود، داوطلبانی که به هردلیلی در رشته های انتخابی خود در هنگام انتخاب رشته قبول نشده اند و یا در کنکور سراسری 97 ثبت نام و شرکت نکرده اند، می توانند در زمان مشخص شده توسط دانشگاه آزاد با مراجعه به سایت azmoon.org ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد با خرید کارت اعتباری ثبت نام بدون کنکور خود را انجام دهند.اطلاعیه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-98 azmoon.orgزمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال اول (مهر) 97-98 و نیمسال دوم (بهمن) 97-98 انجام می گردد. آن دسته از داوطلبانی که در کنکور شرکت نکرده اند می توانند ثبت نام خود را در رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد انجام دهند.ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بعد از اعلام ثبت نام به صورت 24 ساعته از طریق سامانه azmoon.org انجام می گیرد. هنگام مراجعه به سایت برای ثبت نام در صورت بروز مشکل به دلیل حجم بالای مراجعه کننده، میتوانید از طریق ارتباط با سامانه ثبت نام ثبت نام خود را انجام دهید.نکته مهم : داوطلبان قبل از خرید کارت اعتباری از سایت azmoon.org و انجام ثبت نام در سایت ثبت نام دانشگاه آزاد باید از شرایط و ضوابط ثبت نام اطلاع داشته باشند، چراکه در صورت انجام ثبت نام و عدم داشتن شرایط لازم، ثبت نام وی باطل خواهد شد. پس قبل از ثبت نام با سامانه در ارتباط باشید و با اطمینان کامل ثبت نام خود را انجام دهید. زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97-98 – شرایط و ضوابط ثبت ناممتقاضیانی که قصد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد azmoon.org را دارند می توانند، پس اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد و آگاهی از رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد، می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.با توجه به اینکه شرایط ثبت نام دانشگاه آزاد برای هر مقطع متفاوت می باشد، داوطلبان باید بعد از اطلاع از شرایط لازم برای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد خود از طریق ارتباط با سامانه با اطلاع کامل ثبت نام خود را انجام دهند.شرایط ثبت نام بدون کنکو کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 96 – 971- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑـﺎ دارا ﺑـﻮدن ﻣـﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرداﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺟـﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤـﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی و.. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ای در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑﺪون آزﻣﻮن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .2- دارا ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب وزارت ﻋﻠــﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت و ﻓﻨــﺎوری ﯾــﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷــﺖ، درﻣــﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ها آموزشی3 – ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿــﯿﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ ﮐــﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺮم آﺧﺮ دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ دوره ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آن ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄـﻊ ﮐـﺎرداﻧﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤـﻮده و ﺷـﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑـﺮای اداﻣـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﮐﻠﯿـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از ﺗـﺎرﯾﺦ 87/6/31 دروس دوره را ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﮐﻤﺘﺮ از 12 ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﻧـﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣـﺪرک ﮐـﺎرداﻧﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺣـﻖ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ.شرایط ثبت نام کاردانی پیوسته بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 – 981- داﺷﺘﻦ دﯾﭙﻠﻢ در ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓـﻪ ای ﯾﺎ ﮐﺎرداﻧﺶ ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ﻧﻈـﺮی ﯾـﺎ دﯾـﭙﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ2- دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑـﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣـﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ آﻧﺎن در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾـﺪ دروﺳــﯽ را حداکثر 12 واحد که توسط شورای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﻤﺒـﻮد ﯾـﺎ ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.3 – دارﻧﺪﮔﺎن دﯾﭙﻠﻢ ﮐﺎرداﻧﺶ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷﺪن در رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ ﮔﺬراﻧـﺪن حداکثر 14 واﺣـﺪ دروس ﺟﺒﺮاﻧـﯽ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.شرایط ثبت بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 – 98 (کاردانی پیوسته)داوطلبان فنی حرفه ای، کارو دانش و نظری می توانند بصورت پیوسته در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد ادامه تحصیل نمایند که در ادامه شرایط ثبت نام بدون کنکور کاردانی پیوسته را برای شما عزیزان ارائه خواهیم داد.1- داﺷﺘﻦ دﯾﭙﻠﻢ در ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓـﻪ ای ﯾﺎ ﮐﺎرداﻧﺶ ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ﻧﻈـﺮی ﯾـﺎ دﯾـﭙﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ2- دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑـﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣـﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ آﻧﺎن در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾـﺪ دروﺳــﯽ را حداکثر 12 واحد که توسط شورای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﻤﺒـﻮد ﯾـﺎ ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.داوطلبان ورود بدون کنکور به دانشگاه آزاد نیمسال اول و دوم تحصیلی توجه داشته باشند که ثبت نام هر داوطلب فقط در یک کد رشته محل از طریق درگاه ثبت نام azmoon.org امکان پذیر خواهد بود و در صورت مشاهده ثبت نام داوطلبی در دو کد رشته هر دو ثبت نام وی باطل تلقی خواهد شد. برای اطلاع از شرایط کامل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد با مراجعه به لینک ابی و ارتباط با سامانه اطلاعات لازم را دریافت نمایید.منبع:ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد - سیستم ثبت نام دانشگاه آزادمطالب مفید در سایت مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی :طلاعیه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد 97 – 96 شرایط و ضوابط ثبت نام اطلاعیه ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 97 – 96اطلاعیه ثبت نام بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاداطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اطلاعیه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اطلاعیه ثبت نام کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد
ادامه : ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 98– سیستم ثبت نام دانشگاه آزاد98
ãäÈÚ

مشخصات

  • منبع: http://tahsilnews.parsablog.com/post/118
  • کلمات کلیدی: دانشگاه ,آزاد ,کنکور ,دوره ,انجام ,شرایط ,دانشگاه آزاد ,بدون کنکور ,کنکور دانشگاه ,کاردانی پیوسته ,کنکور کاردانی ,بدون کنکور دانشگاه ,بدون کنکو
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل